Senior Data Analyst / Game Analytics (GameDev) Remote